LNMP

用github pages搭建了一个静态网站,记录一下作为一个业余Linux运维的学习经历。

github地址:https://github.com/zhcj/zhcj.github.io

其中关于搭建LNMP环境的笔记随时更新:

1、CentOS7版:http://note.phpcj.org/lnmp.html
2、Ubuntu版:http://note.phpcj.org/lnmp_u.html
3、Fedora版:http://note.phpcj.org/lnmp_f.html
4、CentOS6版:http://note.phpcj.org/lnmp_c6.html
5、openSUSE版:http://note.phpcj.org/lnmp_o.html
6、wsl版:http://note.phpcj.org/lnmp_wsl.html